Wróć do strony głównej skutecznysprzeciw.pl
Znajdź nas
na facebook’u
Krok 1
Akceptuję Regulamin strony.
Akceptuję Politykę prywatności.

Mateusz Płudowski - radca prawny; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w kancelariach prawnych oraz firmach windykacyjnych; właściciel kancelarii specjalizującej się w pomocy pozwanym przez firmy windykacyjne oraz fundusze sekurytyzacyjne, główny prawnik serwisu  www.skutecznysprzeciw.pl

30.07.2018 r. - Wyjazd za granicę a egzekucja komornicza.

Jeżeli mieszkacie Państwo za granicą i wskutek zajęcia rachunku bankowego przez komornika dowiedzieliście się, że jest przeciwko Państwu prowadzona egzekucja komornicza w Polsce, sugerujemy nie panikować i poświęcić chwilę na przeczytanie dzisiejszego wpisu, z którego dowiecie się, jakie działania podjąć w takich sytuacjach.

Stosunkowo często zdarza się, że osoby posiadające długi w Polsce opuszczają kraj i przeprowadzają się za granicę. Z racji zmiany otoczenia i upływu znacznej ilości czasu dłużnicy często nie pamiętają nawet, że wiele lat temu pozostawili w kraju nieuregulowane zobowiązania. Wierzyciele jednak nie zapominają … i mimo wieloletniej nieobecności w kraju masowo kierują przeciwko nieobecnym zadłużonym pozwy, w konsekwencji czego sądy wydają przeciwko nim nakazy zapłaty. Następnie na podstawie tak uzyskanych nakazów zapłaty wszczynane zostają postępowania egzekucyjne, w ramach których komornik w pierwszej kolejności zajmuje niczego nieświadomemu dłużnikowi rachunek bankowy. Dlaczego dłużnik nie wie, że było przeciwko niemu prowadzone postępowanie sądowe i że zakończyło się ono wydaniem nakazu zapłaty, na podstawie którego komornik podjął działania zmierzające do egzekucji?

Odpowiedź jest prosta. Opisana sytuacja ma miejsce dlatego, że sąd dokonywał wszelkich doręczeń  w sprawie na ostatni znany mu adres zamieszkania dłużnika w kraju. Gdyby zatem adres ten był aktualny, o całej sprawie dłużnik miałby szansę dowiedzieć się niezwłocznie, mogąc natychmiast podjąć niezbędne działania służące zakończeniu sprawy na jego korzyść. Niestety, rzeczywistość jest inna… Przy wnoszeniu pozwu, wierzyciele bardzo często podają nieprawidłowe adresy dłużników, czyli najczęściej adresy będące aktualne na moment powstania nieuregulowanego później zobowiązania (np. podpisania umowy bankowej). Z uwagi na to, że sąd nie ma obowiązku weryfikować danych wskazanych przez powoda, wszelka korespondencja w toku postępowania sądowego (w tym nakaz zapłaty), wysyłana jest dłużnikom pod adres podany przez powoda w pozwie, który w wielu przypadkach nie stanowi aktualnego adresu zamieszkania.

Od nakazu zapłaty można, a  nawet należy się odwołać – można to zrobić poprzez wniesienie sprzeciwu (ewentualnie zarzutów) w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia orzeczenia (nakazu zapłaty). W jaki sposób jednak dłużnicy mieszkający za granicą mieliby się odwoływać od nakazu zapłaty, o którego istnieniu nie mieli pojęcia? Dlaczego komornik w Polsce prowadzi egzekucję na jego podstawie, skoro dłużnika nikt nie poinformował o wszczęciu postępowania?

Należy zacząć od tego, że w polskim prawie, jak z resztą w wielu porządkach prawnych innych krajów, funkcjonuje instytucja tzw. fikcji doręczenia. W skrócie polega ona tym, że jeśli adresat jest nieobecny pod adresem, na który kierowana jest korespondencja z sądu, pismo można doręczyć dorosłemu domownikowi (dziecku, rodzicowi, itp.), którego listonosz zastanie pod podanym adresem albo zostawić awizo i pozostawić pismo do odbioru w najbliższej placówce pocztowej. Zarówno oddanie przez listonosza pisma dorosłemu domownikowi, jak i podwójne awizowanie przesyłki (czyli nieodebranie jej z urzędu pocztowego przez adresata w terminie 14 dni), powoduje ten sam skutek, mianowicie dane pismo uznaje się na skutecznie doręczone osobie do której było adresowane. W przypadku zaś uznania, że nakaz zapłaty został skutecznie doręczony, swój bieg rozpoczyna dwutygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu. Nie wniesienie sprzeciwu powoduje z kolei, że nakaz zapłaty jako niezaskarżony w terminie uprawomocnia się, a to z kolei umożliwia wierzycielowi bardzo szybkie wszczęcie egzekucji.

Z pomocą przychodzi jednak kolejna zasada funkcjonująca w polskim prawie. Doręczenie zastępcze (czyli doręczenie przesyłki do rąk dorosłego domownika lub na skutek podwójnego awizowania) jest skuteczne tylko wtedy, jeśli adres, na który pismo zostało wysłane, jest faktycznym adresem zamieszkania pozwanego. Doręczenie na nieprawidłowy adres nie będzie zatem skuteczne. Jeśli więc dłużnik mieszka za granicą, a korespondencja z sądu jest mu doręczana na polski, nieaktualny adres zamieszkania, to nie można przyjąć, że została ona doręczona poprawnie. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. IV CZ 60/07, w razie braku doręczenia stronie pozwanej odpisu orzeczenia, termin do jego złożenia nie rozpoczyna biegu, a sprzeciw od nakazu zapłaty należy uznać za wniesiony prawidłowo jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu do jego wniesienia.

Co to oznacza? Że w przypadku, gdy dłużnik mieszka za granicą, a jest przeciwko niemu prowadzona egzekucja komornicza w Polsce, może on skutecznie się przed nią bronić. W pierwszej kolejności powinien napisać wniosek do sądu, który wydał nakaz zapłaty, na podstawie którego komornik w Polsce prowadzi egzekucję o dokonanie skutecznego doręczenia nakazu zapłaty na aktualny adres (który wskaże w piśmie). Powinien także opisać zaistniałą sytuację – fakt, że stale przebywa za granicą i nie mieszka już pod adresem, na który próbowano doręczyć korespondencję. Wskazane byłoby także załączyć dowody popierające te twierdzenia – zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego adresu, pisma kierowane na aktualny adres, czy też jakiekolwiek inne dokumenty świadczące o tym, że w okresie doręczania nakazu zapłaty dłużnik mieszkał za granicą. Jeśli sąd uwzględni wniosek i dokona prawidłowego doręczenia na właściwy adres, możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni zostanie dłużnikowi niejako przywrócona.

Co zrobić jednak z samą egzekucją? Po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. Dlatego też prowadzona dotychczas egzekucja komornicza w Polsce nie może być kontynuowana, ponieważ komornik nie ma już do tego podstaw. Dłużnik może zatem napisać wniosek do komornika o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Komornik wówczas umorzy postępowanie, ponieważ orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności (nakaz zapłaty), utraciło moc wskutek wniesienia sprzeciwu. Co istotne, wraz z umorzeniem postępowania egzekucyjnego dokonane czynności egzekucyjne zostają uchylone. Możliwe jest zatem odzyskanie pobranych w toku egzekucji pieniędzy – wystarczy wezwać wierzyciela o ich zwrot, a jeśli spotkamy się z odmową, można wnieść przeciwko niemu odpowiednie powództwo o odzyskanie bezpodstawnie uzyskanej kwoty.

Jeśli zatem znajdują się Państwo w podobnej sytuacji – zaciągnięte kilka lat temu długi w Polsce dają Wam o sobie znać, wyprowadziliście się za granicę, a mimo to jest przeciwko Wam prowadzona egzekucja komornicza w Polsce, zachęcamy do kontaktu. Serwis SkutecznySprzeciw.pl służy Państwu skuteczną pomocą również w tego typu sprawach, skontaktujcie się z serwisem pod adresem email: kontakt@skutecznysprzeciw.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 730 83 83 03.


trwa ładowanie treści...

Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.SKUTECZNYSPRZECIW.PL
 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.skutecznysprzeciw.pl (dalej jako: „Serwis”).

1.2.    Usługodawcą Serwisu jest A&M Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław KRS 0000531833 NIP 8992759636 REGON 360138260 (dalej jako: „Usługodawca”).

1.3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.    Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na:

a)    analizie dostarczonych przez pozwanego dokumentów dotyczących sprawy rozpoznawanej w elektronicznym postępowaniu upominawczym pod względem zasadności dochodzonych roszczeń przez stronę powodową. Usługodawca oświadcza, że posiada on niezbędne umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotowej usługi. Nie ponosi on jednak odpowiedzialność za końcowy wynik sprawy sądowej, w której analizowane są dokumenty.  

b)    pośrednictwo w zawarciu umowy o prowadzenie sprawy przez kancelarię prawną

c)    dostępie do informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności;
 

II.    ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1.    Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu (w szczególności możliwości wysłania dokumentów do analizy) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet po wypełnieniu formularza kontaktowego.

2.2.    Konto użytkownika zakłada Usługodawca, po wcześniejszym wyrażenia zgody przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta użytkownika bez podania przyczyny.   

2.3.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b)    Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024


2.4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 

III.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU   

3.1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

3.2.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

3.3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

4.1.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

4.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.    Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 

V.     ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

5.2.    Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VI.    REKLAMACJE

6.1.    Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@skutecznysprzeciw.pl

6.2.    Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3.    Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

6.4.    W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

7.2.    Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

7.3.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.4.    Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.5.    Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.skutecznysprzeciw.pl (dalej „Serwis”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski ul. Gwiaździsta 10/10/1, 53-413 Wrocław NIP 8961459092, REGON 021998440.

II. Podstawa prawna i zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie z Usług Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika niezbędnych Danych Osobowych. Niepodanie niezbędnych Danych Osobowych wyłącza możliwość korzystania z Usług, albowiem uniemożliwi analizę sprawy i udzielenie pomocy prawnej. Podanie danych jest w całości dobrowolne. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma do nich wgląd, może je swobodnie poprawiać, zmieniać oraz żądać ich usunięcia, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub żądać ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy napisać wiadomość na adres: kontakt@skutecznysprzeciw.pl. Jeżeli dane są przetwarzane nieprawidłowo, istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, które obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku.

Przypominamy również, że istnieje możliwość zgłoszenia sprawy bez konieczności wypełniania formularza kontaktowego, mianowicie za pośrednictwem maila: kontakt@skutecznysprzeciw.pl, pod numerem telefonu +48 730 83 83 03, lub w siedzibie Administratora na ul.Gwiaździstej 10/10/1, 53-413 Wrocław.   

3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzanie

1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, daty otrzymania nakazu zapłaty, elektronicznego kodu dostępu do akt E-sądu w Lubinie. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.

2. Podanie danych kontaktowych i osobowych oraz nadesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych danych i materiałów przez serwis w celu oferowania użytkownikowi świadczenia usługi w postaci analizy sprawy. Następnie, po fakcie zaoferowania przez serwis użytkownikowi serwisu usługi polegającej na udzieleniu pomocy prawnej świadczonej przez współpracującą z serwisem kancelarię prawną oraz podpisaniu przez użytkownika pełnomocnictwa do działania w imieniu użytkownika, udostępnione przez użytkownika informacje i materiały zostaną przekazane ww. kancelarii wyłącznie w celu udzielenia pomocy prawnej. Jeśli użytkownik serwisu nie wyrazi zgody na zaproponowane warunki świadczenia usługi przez serwis oraz współpracującą z serwisem kancelarię prawną lub też serwis uzna i poinformuje użytkownika, że nie będzie w stanie zaproponować użytkownikowi świadczenia usługi - wszystkie udostępnione przez użytkownika dane i materiały tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod dostępu do akt elektronicznych E-Sądu w Lublinie oraz wszelkie przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób materiały zostaną usunięte przez właściciela serwisu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od nawiązania pierwszego kontaktu i nie będą przetwarzane w jakiejkolwiek postaci lub formie. Ww. dane oraz materiały należące do użytkownika serwisu, który udzielił pełnomocnictwa do działania w jego imieniu będą przetwarzane przez okres realizacji usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, a po jej zakończeniu przechowywane (archiwizowane) przez właściciela serwisu w formie papierowej (dane przekazane w formie elektronicznej zostaną przekształcone na formę papierową, a później usunięte) przez okres 5 lat. Po tym czasie wszelkie dane zostaną usunięte.

3. Przekazane dane nie będą wykorzystywane do działań marketingowych, promocyjnych ani nie będą przekazywane innym podmiotom (poza współpracującą z serwisem w danej sprawie kancelarią prawną celem udzielenia pomocy prawnej).

IV. Zabezpieczenia danych osobowych.  

1. Przesyłanie jakichkolwiek danych przy pomocy formularza kontaktowego jest chronione szyfrowanym połączeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Serwis nie przekazuje danych i informacji o użytkownikach oraz udostępnionych przez nich materiałów jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem współpracującej z serwisem w danej sprawie kancelarii prawnej - po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkownika serwisu).

V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień usług świadczonych przez serwis bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 

VI. Rezygnacja/zmiana danych

1. Serwis oferuje użytkownikom możliwość aktualizacji swoich danych. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma do nich wgląd, może je swobodnie poprawiać, zmieniać oraz żądać ich usunięcia, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub żądać ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy napisać wiadomość na adres: kontakt@skutecznysprzeciw.pl. Cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie udostępnionych przez użytkownika danych osobowych wymaga przesłania stosownej informacji na adres: kontakt@skutecznysprzeciw.pl. Jeżeli dane są przetwarzane nieprawidłowo, istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Kontakt

1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej  polityki prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@skutecznysprzeciw.pl Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z serwisu www.skutecznysprzeciw.pl